Основна семіотика нейрофізіології

4905_640

к.мед.н.  нейрофізіолог невролог Олексюк-Нехамес А.Г.

Нервово-м’язова система являє собою функціонально тісно зв’язаний комплекс кістякових м’язів і сегментарних периферичних утворень нервової системи (сегментарні мотонейрони і рухові периферичні нервові волокна), що забезпечують їхню іннервацію. Функціональною одиницею нервово-м’язової системи є рухова одиниця (РО), що складається з одного мотонейрона, його аксона і м’язових волокон що їм іннервуються. М’язові волокна, що відносяться до території однієї РУ, функціонують як єдине ціле за принципом «усі чи нічого».Територія РО на поперечному зрізі наближається до кола і, як правило, «перекривається» територіями двох-трьох інших РУ.Одним з базових понять у электронейроміографії є рухова одиниця.Рухова одиниця (РУ) – це функціональна одиниця нейромоторного апарату, представляє собою групу м’язових волокон, що іннервується одним мотонейроном передніх рогів спинного чи мозку рухових ядер мозкового стовбура. У залежності від функціонального призначення РУ можуть включати різне число м’язових волокон: від 10—25 у дрібних м’язах до 2000 у великих м’язах, що несуть основне антигравітаційне навантаження.Гладке і більш-менш тривале скорочення м’яза в природних умовах забезпечується асинхронною роботою різних РУ з різними територіями.Нарощування сили скорочення здійснюється спочатку підключенням нових рухових одиниць (РУ), а потім і збільшенням частоти імпульсації по рухових аксонах, cкерованих на інтенсифікацію роботи.З функціональної точки зору РО розділяють на 2 основних типи: повільні (I тип) і швидкі (II тип).Повільні рухові одиниці (РО) включають повільний мотонейрон, що іннервує однотипні повільні м’язові волокна, швидкі РО — відповідно швидкі мотонейрони і швидкі м’язові волокна. У межах одного м’язу РО, що мають меншу територію, є повільними, і, навпаки, великі РО є швидкими.Повільні мотонейрони, як правило, малі по величині; вони характеризуються високою збудливістю, низьким порогом включення в імпульсну активність, відносно низкою частотою импульсації, вузьким частотним діапазоном між мінімальною і максимальною частотою импульсации, порівняно невисокою швидкістю проведення імпульсу по аксоні (і його меншим діаметром), високою витривалістю, нестомлюваністю.Швидкі мотонейрони — більш великі по величині клітини з більш товстим аксоном — характеризуються у порівнянні з повільними мотонейронами більш низькою збудливістю і високим порогом включення в імпульсну активність, вони використовуються лише при необхідності створення щодо великих по силі статичних і динамічних м’язових скорочень, а також швидкісних напруг з високим градієнтом сили. Нестомлюваність “повільних” мотонейронов обумовлене здатністю їх довгостроково (протягом десяток хвилин) підтримувати стабільно низькочастотну импульсацію без зниження її частоти. Швидкі мотонейрони відносяться до «швидко стомлюваних», оскільки не можуть стійко підтримувати високочастотну импульсацію: слідом за високочастотним розрядом настає більш-менш швидке падіння частоти. У залежності від швидкості зниження частоти импульсації швидкі мотонейроны поділяють на 2 підтипи: підтип ІІА — стомлюються повільно (частота імпульсації знижується повільно) і підтип ІІБ — стомлюються швидко (частота импульсації знижується швидко).Два підтипи швидких мотонейронов мають і інші розходження — у порозі порушення, частотному діапазоні импульсації.Відповідно швидким і повільної РУ м’язові волокна, що входять у їхній склад, відносяться до швидких чи повільних.Варто знати сучасні уявлення про структуру і біохімію основного складного елементу м’язової тканини — м’язове волокно  і механізми його скорочення.Таким чином: загальне число м’язових волокон у людини відносно стабільно — воно наростає лише протягом першого півріччя життя.Внутрішній вміст волокна — цитоплазма — складається з ендоплазматичного матриксу і Ендоплазматичного ретикулуму. Ендоплазматичний матрикс можна уявити у вигляді внутрішньоклітинної рідини, у яку занурені скорочувальні елементи волокна — міофібрилли.Ендоплазматичний ретикулум — складна система подовжніх і поперечних трубочок і мішечків, покритих мембраною, аналогічної плазмолемі і, очевидно, що являється відгалуженням плазмолемми у глибину волокна.Паралельно росту дитини збільшується товщина волокон, що у дорослих приблизно в 5 разів більше, ніж у немовлят.М’язове волокно покрите мембраною — плазмолеммою.Міофибрилла — ниткоподібний утвір діаметром 1—3 мкм. Усього м’язове волокно містить до 1000 і більш міофибрилл.Міофибрилла складається з пучка паралельних товстих міозинових і тонких актинових міофіламентів (ниток), розташованих на поперечному зрізі міофібрилл гексагонально: актинова нитка оточена трьома міозиновими, а міозиновая — шістьма актиновими.Діючою одиницею міофібрилли є саркомер — проміжок між двома 2-лініями.Таким чином, міофибрилла — це ланцюжок саркомеров, ніби «прикладених» один до одної — кінець у кінець. Саме вкорочення саркомера визначає скорочення міофибрилл, м’язових волокон і всього м’яза.Поділ м’язових волокон на швидкі і повільні, тобто величина швидкості скорочення їх, насамперед залежить від активності міозин-АТФ-ази.Швидкі м’язові волокна з високою активністю цього ферменту відрізняються більш високою швидкістю скорочення — більш швидким замиканням і розмиканням поперечних містків з актином у порівнянні з повільними волокна­.  Не володіючи здатністю до швидких скорочень, повільні волокна відрізняються значно більшою витривалістю — здатністю до виконання тривалої роботи.Швидкі волокна на відміну від повільних характеризуються високою активністю гліколітичних ферментів (фосфофрукто-кінази), і великим змістом глікогену, що визначає їхню здатність до швидким і сильним, але нетривалим скороченням.Будь-який кістковий м’яз, як правило, містить і швидкі і повільні м’язові волокна, але співвідношення їх знаходиться у широких межах у залежності від характеру роботи, що виконує даний м’яз, віку, межі індивідуальних особливостей рухової характеристики людини. Швидкі волокна переважають у м’язах, яким потрібно велика швидкість скорочення і максимальна сила, що розвивається в короткий проміжок часу (високий «градієнт сили»).Навпаки, повільні волокна переважають у м’язах, призначених до виконання тривалої роботи зі стабільним, але невисоким зусиллям.Швидкі волокна васкуляризуются меншим числом капілярів, зміст у них мітохондрій, міоглобіну і жирів нижче, ніж у повільних м’язових волокнах. Так само як і «швидкі» мотонейрони, швидкі м’язові волокна поділяються на два підтипи.Процентний вміст швидких волокон залишається найбільш високим у активному віці — від 20 до 40 років (близько 60 %), після 40 років загальне число швидких волокон поступово зменшується, а після 60 років переважають повільні волокна (55%), що відповідає динаміці вікової трансформації рухової активності.

Товщина швидких волокон також починає зменшуватися після 40 років і до 60 років падає приблизно в 1,5 рази, у той час як товщина повільних волокон залишається щодо стабільної протягом життя, зниження намічається лише після 60 років.Пучок м’язових волокон одної ПРО – при міодистрофіях.Нервово-м’язова передача, тобто передача імпульсу від аксона мотонейрона на м’язове волокно, здійснюється не безупинно, а за допомогою нервово-м’язового синапса, що є не пасивною «переправою» сигналу, а активно бере участь у регуляції кількості і частоти сигналів, що переправляються.Отже, нервово-м’язовий синапс — це тонка щілина, укладена між пресинаптической мембраною (мембраною кінцевої гілочки рухового аксона) і постсинаптичною мембраною (мембраною м’язового волокна) чи кінцевою пластинкою. В області кінцевої пластинки плазмолемма утворює численні складки, що збільшують її поверхню.

Поширення нервового імпульсу по аксоні.Проведення імпульсу по мієлінізованному нервовому волокну.Пресинаптична мембрана виділяє медіатор ацетилхолін, міхурці якого містяться у величезній кількості в кінцевих закінченнях аксона, а постсинаптична мембрана має у своєму розпорядженні особливі, чутливі до ацетилхоліну рецептори, але одночасно містить фермент ацетилхолинестеразу, здатну руйнувати ацетилхолін. МЕХАНІЗМ ВИНИКНЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ НЕРВОВОГО ІМПУЛЬСУ.При подразненні нервової клітки виникає швидке коливання величини мембранного потенціалу, що відповідає утворенню потенціалу дії (ПД).При цьому, проникність мембрани для іонів натрію різко підвищується і стає в десятки разів вище проникності для іонів калію: швидкісний потік іонів натрію всередину клітини значно переважає над зворотним потоком іонів калію.У зв’язку з цим виникає реверсія мембранного потенціалу, що відповідає висхідній частині кривої потенціалу дії (ПД) — фазі деполяризації.Висока проникність мембрани для іонів натрію триває усього частки мілісекунди, слідом за чим проникність для іонів натрію знижується, а для іонів калію підвищується.Включення в роботу натрій-калієвого насосу приводить до видалення іонів натрію з протоплазми і «накопичуванню» всередину клітини іонів калію: відновлюється звичайне іонне співвідношення по ободва боки мембрани і вихідний рівень поляризації (потенціал спокою).

(ПД, потенціал дії) виникає тільки за умови деполяризації до визначеного критичного рівня деполяризації — неоднакового в різних ділянках нейрона.Чим вище поріг деполяризації, тим нижче збудливість мембрани і навпаки.При подразненні аксона достатня деполяризація на 5-10 мв, при подразненні тіла нейрона необхідна деполяризація на 20—35 мв.При дії подразника діє закон «все чи нічого»: якщо подразнення підпорогове, ПД не виникає, якщо надмежове — розвивається максимальна для даних умов амплітуда ПД.При виникненні ПД у визначеній ділянці мембрани тіла чи нейрона його аксона створюється різниця потенціалів між збудженою ділянкою і незбудженим сусідньої — з’являються місцеві струми, що приводять до деполяризації сусідньої (незбудженої) ділянки мембрани, підвищенню її проникності для іонів натрію і створенню тут нового потенціалу дії -ПД. Принцип генерації потенціалу дії рухової одиниці ПД РО (А, Б, В, — мотонейрони переднього рогу спинного мозку; 1-5 м’язові волокна, що відносяться до території інервації мотонейрону. Оскільки в ділянці вихідного порушення в цей період настає рефрактерная фаза і відновлюється потенціал спокою, то створюється враження зсуву ПД з однієї ділянки на сусідній.

Насправді поширення імпульсу по аксоні — це не зсув одного ПД, а багаторазове виникнення нових ПД на сусідніх відрізках мембрани аксона по його ходу.Імпульс може поширюватися (проводитися) по аксоні в обидва боки – ортодромно* (від тіла нейрона) і антидромно (назад до тіла нейрона), однак властивість рефрактерности нейрона визначає в нормі «загасання» антидромного сигналу.Таким чином, проведення імпульсу по аксоні відбувається за рахунок місцевих струмів, і, отже, швидкість проведення імпульсу (СПИ) насамперед визначається властивостями нервового волокна (аксоплазмы і мембрани) і навколишньої волокно середовища. (згодом буде  вивчатися ортодромна і антидромна методика накладання електродів) 

Етіологія радикулопатій.

автор: к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. 5_36.jpg

Етіологія і патогенез. Етіологія радикулітів різноманітна: найчастішими причинами окрім остеохондрозу міжхребцевих дисків є: деформуючий спондилоартроз, кили дисків, травми, і пухлини хребта і оточуючих спинномозкові корінці тканин. Запальні ураження самих спинномозкових корінців виникають при менінгітах, сифілісі, нейроаллергічних процесах.

Неопластичні  радикулопатії пов’язані з неврин омами менінгеомами, метастазами рака. Травми обумовлюють ураження хребта або між хребтового диску. Усі етіологічні фактори об’єднуються в симптоми «спондилогенні» радикуліти. Найбільш частим варіантом патології хребта і причиною радикуліту є дегенеративно-дистрофічні ураження хребта: деформуючий спондилоартроз передньої і задньої прокольної зв’язок, остеохондроз між хребцевого диску, фіброз диску, кила диску.Такі варіанти дегенеративних змін хребта легко визначаються на спондилограмах КТ, МРТ. Вони є постійними супутниками вертикального життя людини. Проте клінічні прояви спондилогенних неврологічних розладів бувають епізодичні. Це вказує на існування інших динамічних факторів в розвитку радикуліту. На сьогодні встановлена важлива роль аутоімунних  процесів в у формуванні радикуліту і розладів мікро циркуляції у хребтовому каналі. Практично у  всіх людей на трьотьому десятку життя може формуватися остеохондроз між хребцевого диску. В першу чергу уражається пульпозне ядро, яке втрачає вологу. Дегенеративний процес розвивається у фіброзному кільці диску. Воно розволокнюється , виникають тріщини зникає пружність. В такій ситуації виникає проникнення окремих молекул хряща (пульппозного ядра) і їх конгломератів дозаду в бік – хребтового каналу. Ці дрібні фрагменти диску проникають у внутрішнє венозне сплетення хребта. Коли молекули хряща проникають у венозну кров, стають аутоантигенами, імунна система виробляє спеціальні антитіла, які повертаються на адресу тої ділянки між хребцевого диску із якої виходили молекули. Аутоантитіла інфільтрують епідуральну тканину і довкола спинномозкового корінця поблизу  між хребцевого овору. В цій зоні інфільтрації ауто антитіл до молекулам хряща дегенерованого диску розвивається гіпоксія і набряк, розлад мікроциркуляції – особливо венозної крові і лімфи. В зоні такого асептичного запалення знаходиться і спинномозковий корінець , який починає посилати больові імпульси в сегментарний апарат спинного мозку і вище – в головний мозок (інформація про ситуацію в своєму дерматомі) – і рухові імпульси до свойого мі отому. Це обумовлює перші клінічні прояви спондилогенного радикуліта  — напруження біля хребцевих мязів – обмеження рухомості хребцевого рухового сегменту, змінення статики і хребта – (випрямлення шийного або хребцевого відділів, сколіоз в грудному відділі хребта) на фоні такого синдрома іритації рухових волокон спинномозкового корінця дуже скоро приєднуються болі, парестезії, у відповідному дерматомі і відчуття важкості пошкодженого рухового сегменту. Якщо фізіологічне напруження на міжхребцевий диск перебільшило фізіологічні рамки, тоді навіть здорове пульпозне ядро диска виходить за межі свойого ложа і формує килу диску. Часто пульпозне ядро перериває замикаючу пластинку тіла хребця – і кила входить в тіло цього хребця (грижа Шморля). Якщо пульпозне ядро прориває фіброзне кільце і переміщається позаду свойого ложа в бік, то формується кила диску. Ті кили які накеровані дозаду – можуть стикати корінці спинномозкових нервів – приводять до розвитку клініки спинномозкової радикулопатії (радикуліта).Кила диску може формуватися з тканин нормального, ще не дегенерованого між хребцевого диску. При розвинутому остеохондроз така кила диску, утворююється простіше тобто при меншій силі тиску на міжхребцевий диск. У випадку формування кили диску розвивається виражена аутоімуння реакція в епідуральному просторі (це дозволяє деяким нейрохірургам і патоморфологоам ставити діагноз «дискогенний епідурит»)  з охопленням корінців.Чисто компресійний механізм радикуліта (стиснення корінця килою диску) зустрічається рідко. Цим можна пояснити регрес неврологічних корінцевих розладів при нейрохірургічному варіанті лікування. Разом з тим аутоімунне запалення епідуральної клітковини приводить до розвитку рубцево- спайкого процесу , який утруднює і порушує артеріальну і венозну мікро циркуляцію  не лише в самій епідуральній клітковині але і в спинномозковому мозку і його корінцях. Внаслідок зменшення об’єму диску знижується між хребцева щілина – в результаті чого збільшується навантаження на суглобові відростки і формується деформуючий спондилоартроз. Останній може розвиватися і без остеохондроз і кили диску, внаслідок функціональної перегрузки дуговідроскових суглобів. Але варто згадати що рухомість в хребцевих рухових сегментах різна. Найрухоміші – грудні хребці, менше – шийні і ще менше поперекові. Тому при функціональній руховій і навантаженні хребта в першу чергу деформуючий спондилоартроз формується у грудному – потім в шийному – і поперково-крижовому відділах. Килове випинання може бути (секвестр) – може бути латеральним, задньолатеральним, пара медіанним і серединним. При латеральній локалізації кили відбувається здавлення одноіменного корінця в між хребцевому просторі. Задньолатеральна локалізація сприяє здавленню нищележачого корінця. При пара медіанній локалізації кили можуть стискувати один чи декілька корінців. Кили серединної локалізації на рівні попереково-крижового  відділу хребта приводять до компресії нищележачих коірніців кінського хвоста. Розвитку чи загостренню радикуліта сприяють різні фактори: генетична схильність до наявності з наявністю дизрафічних рис в будові хребців, механічне навантаження на хребет (підняття важкого, різкі рухи, тривале перебування в незручній позі ) інтоксикації, порушення метаболізму хребців з їх остеопорозом (гормональна спондилопатія). Розвиваються зміни в хребцях (дегенерація дистрофія, остеопороз) спочатку викликають іритацію больових рецепторів (так звані голі закінчення дендритів перших чутливих нейронів). Таких рецепторів багато як і в прокольній зв’язці так і в періості хребців.  Разом з тим чутливі рецептори відсутні в самому між хребцевому диску. Тому остеохондроз пульпозного ядра не може викликати больові відчуття (дискалгію). Виникаюча біль в попереку має складний генез, який включає як подразнення больових рецепторів в струмках самих хребців, так і наслідки тривалого рефлекторного напруження паравертебральних мязів, через які проходять наступні ділянки периферійної нервової системи поза хребтом. Тому, перші спондилогенні клінічні прояви характеризуються рефлекторними мязевими вазомоторними або вегетативно-трофічними порушеннями, обмеженою погано дифернційоним болем (шия, грудний відділ, поперек, крижі). Якщо формується стиснення, натягування, або розлад мікро циркуляції в спинномозковому корінці , розвивається корінцевий синдром (радикуліт). Поряд з корінцем знаходиться судини що його супроводжують (артерії, вени, лімфатичні судини) які кровопостачають сам корінець але і спинний мозок.

Результати спостережень та роздуми про міжнародну конференцію «Вейновские чтения в Украине» 2012

23-24 травня в Києві на базі санаторія «Пуща озерна» в Пущі Водиці  відбалася друга наукова міжнародно-практична конференція «Вейновские чтения в Украине». Головний автор та організатор конференції є професор І.В. Романенко, який очолює Українську асоціацію по вивченню болю УАБИ www.pain.ua

В конференції взяли участь гості з Москви та Хорватії. Зокрема, професор Борнштейн Ю.Л., Лос Анжелес, професор Голубев В.Л. Москва, професор Вейн А.А. Нідерланди, Велко Дордевич Зазреб, Хорватія, Маряна Браш Загреб, Хорватія, професор Філатова Е.Г. Москва, Росія. Професор Сердюк В.В. Україна, д.м.н. Федірко В.О., Україна, член-кореспондент АМН України Цимбалюк В.І., професор мамчур В.І. Дніпропетровськ Україна та інші.

Особливо приємним було враження від спілкуваття та виступу доньки академіка Вейна.

детальні питання тем доповідей можна поцікавитися на сайті конференції

vein.in.ua

 

Ідіопатичні запальні поліневропатії (синдром Гійєна-Барре- Штроля)

IMG_20150530_113834автор допису: к.м.н.  нейрофізіолог Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Ідіопатичні запальні поліневропатії група гетерогенних захворювань периферичної нервової системи пов’язаних з розвитком аутоімунної атаки проти антигенів периферичних нервових волокон, причина якої залишається невідомою.За протіканням вони можуть бути гострими підгострими, хронічними очевидно це визначається специфікою процесу.

 Від типу антигену проти якого виникає аутоімунна атака, залежить – чи являється невропатія демілінізуючою чи аксональною, стиметричною чи асиметричною.Асиметричні і симетричні ідіопатичні запальні невропатії враховуючи їх подібність патогенетичних механізмів розглядають як єдиний спектр станів. Тому асиметричні невропатії мають всі ознаки множинної невропатії а не поліневропатії.Синдром Гійєна-Барре Штроля) – гостра запальна полірадикулопатія аутоімунної природи. (тривалий ча вважалося синомімом гострої запальної демієлінізуючої полірадикулоневропатії, проте за останні роки стало зрозуміло що у певній частині випадків при СГБ домінує ураження не мієлінової оболонки а аксонів (аксональний варіант СГБ).

Cьогодні описані і інші клінічні варіанти СГБ, тому синдром Гійєа-Барре коректніше розглядати не як єдине ціле захворювання а як гетерогенну групу аутоімунних (імуноопосередкованих) захворювань що виникають в результаті дії  якого небудь провокуючого фактора , частіше всього інфекції.

 Класифікація ідіопатичних запальних невропатій

Симетричні  Гостра запальна полірадикулоневропатія (синдром Гійєна-Барре)

Демієлінізуючий (класичний ) варіант. Аксональний варіант.

 Синдром Мілера-Фішера

Гостра\підгостра сенсорна нейронопатія (гангліопатія)

Підгостра  запальна демієлінізуюча полірадикулопатія

Хронічна запальна аксональна  поліневропатія

Асиметрічні

Мультифокальна моторна невропатія. Мультифокальна набута демієлінізуюча сенсомоторна невропатія.   Мультифокальна набута аксональна сенсомоторна невропатія

 В типових випадках СГБ проявляється прогресуючим вялим паралічем який супроводжується варіабельними сенсорними і вегетативними порушеннями.

синдром Гійєна-Барре— Штроля сама розповсюджена форма гострої поліневропатії.

захворюваність коливається від 1 до 4 ( в середньому 1,6) на 100 000 населення в рік. Дещо вище захворюваність у мужчин ніж у жінок (1,1-1,7:1) не розрізняється в різних регіонах світу і не має сезонних коливань. СГБ можливий у любому віці проте з віком захворюваність зростає. Пік захворюваності вікових категорій – 15 до 35 років і від 50 до 75 років.

  Етіологія і патогенез. Етіологія залишається невідомою , проте важлива роль аутоімунної реакції , скерованої против антигенів периферійної нервової системи і не викликає сумнівів. За 1-6 тижнів до появи перших симптомів захворювання більше ніж у 60% хворих відмічає ознаки респіраторної або шлунково-кишкової інфекції. Варто відмітити що до появи первинних ознак СГБ симптоми попередньої інфекції успівають регресувати.

 Як показують серологічні дослідження ця інфекція може бути вірусною (цитомегаловірусна інфекція) інфекція викликана вірусами Епштейн-Барра простого і опоясуючого герпесу, грипу коксаки гепатиту В, кору ) мікоплазменної або бактеріальної . Антитіла до campylobacter jejuni виявляються у третини хворих з СГБ.Перенесена інфекція служить провокуючим фактором , що запускає аутоімунну реакцію. Доведено що між ліпополісахаридами мікроорганізмів і гангліозидом GMI можлива перехресна імунна реакція. Роль пускового фактора можуть грати вакцинація (проти грипу, сказу, корі паротиту краснухи) оперативні втручання, епідуральна анестезія, травматичне пошкодження периферійних нервів, пересадка кісткового мозку.переливання крові

 Описані випадки виникнення СГБ у хворих з лімфогранулематозом і іншими лімфопроліферативними захворюваннями, системною червого вовчанкою, гіпотиреозом, героїновою наркоманією.

•      Про роль гуморального імунітету в патогенезі СГБ свідчить виявлення в сироватці крові під час гострої стадії СГБ антитіл до периферійного мієліну, здатних фіксувати комплімент (титр яких корелює з клінічним протіканням) виявлення імуноглобулінів і компліменту на мієлінізованих волокнах, висока ефективність плазмофорезу.

 Важливою є роль клітинного імунітету. Про це свідчать експериментальні дані, що отримані на лабораторній моделі (аллергічного невриту) які створюють шляхом інфікування лабораторним тваринам мієліна. Ведучу роль в патогенезі цього стану грає роль Т-клітинна реакція Про можливість ролі клітинного імунітету свідчить і те що на ранній стадії СГБ можна виявити зміни субпопуляції Т-клітин.Певне значення має і спадкова схильність.

  Основною мішенню аутоімунного процесу залишається невідомою. В більшості випадків він скерований на антигени шванівських клітин і мієліну.Патоморфологічно при демієлінізації варіантом є набряк, периваскулярна лімфоцитарна інфільтраці

Клінічна картина.

Основним проявом СГБ являється прогресуючийй в’ялий тетрапарез.

Спочатку слабість охоплює дистальні або проксимальні відділи ніг , а потім розповсюджується висхідним напрямком , охоплює м’язи рук у важких випадках і аксіальні відділи  м’язи тулуба, шиї, дихальну і краніальну мускулатуру. В цілому парез симетричний, хоча деяка ступінь асиметрії може бути присутня

 Рідше слабість в першу чергу появляється в руках або одночасно в руках і в ногах. В 2% випадках руки залишаються інтактними і у хворого проявляється лише нижній вялий парапарез. Нижні кінцівки страдають більше ніж верхні. Парези наростають протягом декількох днів або тижнів проте у важких випадках тетраплегія розвивається протягом декількох годин.

 Більше половини випадків відмічається слабість мімічних мязів (мускулатури) рідше охоплюються бульбарні мязи (30%) зовнішні мязи очей  5%. Охоплення краніальної мускулатури згиначів і розгиначів шиї що піднімають надпліччя і відведення плечей, звикло передбачає розвиток слабості міжреберних мязів і діафрагми.

 При парезі діафрагми виникає парадоксальне дихання з втягуванням живота на вдиханні. Приблизно у 25-30% випадків хворих слабість дихальної мускулатури буває настільки виражена, що вимагає штучної вентиляції легень. У всіх хворих через декілька днів спостерігається випадіння різке угнітання глибоких рефлексів. Ступінь угнітання рефлексів може не відповідати важкості паралічу. Параліч може спостерігатися і супроводжуватися мязевою гіпотонією. Атрофія мязів в гострому періоді відсутня, проте може розвиватися згодом. Хоча захворювання часто починається з болю і парестезії в дистальних відділах кінцівок, на декілька днів виникає попередньо ніж виникає мязева слабість, порушення чутливості виявляються значно менше, ніж рухові розлади.

•      Розлади чутливості представлені гіпестезією, парестезіями,дизестезіями больовим синдромом. Сенсорні модальності повязані з товстими волокнами (особливо тактильна і вібраційна чутливість) нерідко страждають в більшій ступені ніж сенсорні модальності, повязані з тонкими волокнами (больова і температурна чутливість). Іноді відмічаються і легкі порушення суглобово-мязевого почуття.

 

 

 

 

Лекції по нейрофізіології

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
i.jpg
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕТОДУ електронейроміографії
Цикл ТУ ”Функціональна діагностика центральної нервової системи”
Автор презентації к.м.н. Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Досягненням розвитку електронейроміографії як нейрофізіологічного методу було створення сучасної концепції морфофункціональної організації нервово-мязевих систем, які дозволять адекватно інтепретувати спостереження які є у фізіологічних і патологічних змінах електрогенезу м’язів.

ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ЕЛЕМЕНТОМ скелетного м’язу являється м’язове волокно.
Скорочення м’язового волокна відбувається в результаті збудження, що до нього приходить по руховим нервовим волокнам. Одним з базових понять у электронейроміографії є рухова одиниця. Рухова одиниця – елемент який пояснює зв’язок м’язового волокна і збудження. Рухова одиниця (РУ) – це функціональна одиниця нейромоторного апарату, представляє собою групу м’язових волокон, що іннервується одним мотонейроном передніх рогів спинного чи мозку рухових ядер мозкового стовбура
У залежності від функціонального призначення РУ можуть включати різне число м’язових волокон: від 10—25 у дрібних м’язах до 2000 у великих м’язах, що несуть основне антигравітаційне навантаження
Збудження з нервового волокна на м’язове передається в нервово-мязевому синапсі з часовою затримкою 0,5-1 мс.

В стані спокою є поляризація мембрани м’язового волокна, що складає 90 мВ.
Ця різниця потенціалів обумовлена різницями концентраціями іонів натрію і калію в інтрацелюлярній і екстрацелюлярній рідині.
Ця швидка послідовність деполяризації, інверсії потенціалу і реполяризації мембрани носить назву “потенціал дії м’язового волокна”.  В клінічній електроміографії при позаклітинній регістрації макроелектродом потенціал дії м’язового волокна представлений негативним піком тривалістю 1-3 мс.
Потенціал дії (визначення)
Потенціал дії спонтанно розповсюджується вдовж м’язового волокна в обох напрямках, супроводжуючись м’язовим скороченням, з запізненням на 0,5-2 мс по відношенню до основного потенціалу деполяризації м’язового волокна. Спостерігаються при проведенні голкової ЕНМГ і потенціали фібриляції, які є потенціалами дії одного м’язового волокна, що є поблизу голкового електроду, що введений в м’яз.При збудженні мотонейрону відповідно збуджуються усі м’язові волокна, які вони іннервують.
В результаті і регіструється “потенціал дії” “- ПД” “РО”, потенціал дії рухової одиниці.
Він представляє собою суму ПД багатьох м’язових волокон, має більшу амплітуду ніж потенціал фібриляції.
Тривалість потенціалу більша ніж тривалість потенціалу фібриляції, оскільки збудження окремих м’язових волокон відбувається не синхронно, через різний час розповсюдження потенціалу дії за кінцевими гілочками.

Самі м’язові волокна всередині м’язу об’єднані у групи, що називаються нервово-мязевою одиницею “РО” , вони є сукупністю м’язових волокон, що іннервуються одним мотонейроном передніх рогів спинного мозку чи ядер стовбуру мозку. По тій же причині ПД РО може бути двох-, трьох-,іноді поліфазним
Наприклад, при міопатії ПД (потенціал дії рухової одиниці) РО поліфазні, вкорочені і низько амплітудні (що
Є діагностичним критерієм)

Нейрофізіологічні феномени та їх роль у діагностиці когнітивних розладів (Викликані потенціали)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAimage002Нейрофізіологічні феномени та їх роль у діагностиці когнітивних розладів
(Викликані потенціали)
” Функціональна діагностика центральної нервової системи”

К.м.н.  невролог нейрофізіолог  Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Регістрація викликаних потенціалів мозку (ВП) являється об’єктивним неінвазивним методом тестування функції нервової системи людини. Викликані потенціали цінний метод для раннього виявлення і прогнозу неврологічних розладів при різних захворюваннях ЦНС.

Стимуляція тої чи іншої сенсорної системи (зорової, тактильної, слухової) викликає електричний сигнал у відповідній ділянці кори головного мозку, який губиться в шумі фонової ЕЕГ.

З допомогою спеціальної техніки цей сигнал виділяють і регіструють у вигляді кривої.

За змінами викликаних потенціалів роблять висновок про патологію сенсорного шляху.

Зорові кіркові викликані потенціали (ЗВКП) дуже корисні для ранньої діагностики розсіяного склерозу (вказують на субклінічні ураження зорового нерва) і в діагностиці істеричної сліпоти.

Мета дослідження, це вивчення зорової функції і виявлення можливостей умов ураження зорового аналізатора. Аналізується зоровий нерв, хіазма, зоровий тракт, кірковий зоровий аналізатор, і оцінюється функція сітківки.

Покази для виконання обстеження викликаних потенціалів: (ЗОРОВІ ВП) : амбліопія, патологія сітківки, неврити зорових нервів, часткова атрофія зорових нервів різної етіології, пухлини передніх зорових шляхів, демієлінізуючі захворювання НС, оптико-хіазмальний арахноїдит, пухлини в області хіазми і зорових трактів, патологічні процеси в ділянці зорової кори.

 Відносний протипоказ до застосування(судомний синдром без медикаментозної корекції).

Коротко латентні слухові викликані потенціали мають відповідну мету: діагностування можливих рівнів ураження слухового аналізатора і центральної нервової системи.

Встановлення порогу слуху на різну силу стимулу.

Аналізуються слуховий нерв, стовбурові і інші структури мозку (кохлеарну ядро, ядро олив, латеральна петля, медіальне колінчаста тіло, слухова кора, слухова радіація, звивина Гешля).

Покази  до виконання: викликаних слухових потенціалів — периферичні і нейросенсорні розлади слуху, порушення ліквородинаміки, порушення мозкового кровообігу у вертебро-базилярному басейні, пухлини задньої черепної ямки, в тому числі мосто-мозочкового кута, демієлінізуючі захворювання ЦНС (мієліноліз, розсіяний склероз, лейкодистрофія), спадково-дегенеративні захворювання ЦНС.

Протипоказів для виконання немає.

Існує підготовка хворого для проведення методики викликаних потенціалів: для проведення методики хворий повинен надати дані офтальмоголічного огляду з дослідженням очного дна, заключення сурдолога, (отоларинголога), заключення невропатолога з неврологічним статусом при неврологічні патології.

Розширення зіниць для виконання ЗВКП проводити не потрібно.

Усі дані згідно методик викликаного потенціалу запропоновані професором В.В.Гнездицьким

Покази до проведення

Таким чином ураження на любому рівні сенсорного шляху так чи інакше приводить до зміни характеристик ВП головного мозку, аж до повної її відсутності.

Доступні для виділення і аналізу ВП поділяються в залежності від анатомічного признаку:

Відомо,  що при подразненні терміналей нервових волокон електричним током можна зареєструвати потенціал дії афферентної порції нерва, а при стимуляції ефферентних волокон –відповідь м’язу за характеристикою якого опосередковано дають характеристику про рухову порцію.

Швидкість проведення імпульсу по мієлінізованому нервовому волокну 5-120 м\с, по немієлінізованому -0,5-5 м\с, така різниця пояснюється тим що імпульс іде поступово за рахунок послідовності деполяризованих ділянок мембрани з утворенням ПД, а по мієлінізованих по перехватам Ранвьє.

При демієлінізуючих поліневропатіях – відбувається значне зниження швидкості розповсюдження збудження (СРВ), а при аксональному ураженні – зниження амплітуди викликаного м’язу за рахунок випадіння з сумарної відповіді потенціалу дії уражених рухових одиниць.

Буде помітно схожа характеристика по ВП головного  і спинного мозку, при різному ступеню і вираженості ураження сенсорного шляху.

Існує класифікація ВП по модальності або виду стимулу:

Існує підготовка хворого для проведення методики викликаних потенціалів: для проведення методики хворий повинен надати дані офтальмоголічного огляду з дослідженням очного дна, заключення сурдолога, (отоларинголога), заключення невропатолога з неврологічним статусом при неврологічні патології.

Розширення зіниць для виконання ЗВКП проводити не потрібно.

 

Соматосенсорні викликані потенціали

Соматосенсорні викликані потенціали (ССВП) – це електрчна відповідь нервових

провідників і центрів на стимуляцію рецепторів соматичної чутливості или нервових стовбурів.

Практично можно зареєструвати ВП афферентных волокон периферичних нервів,

провідних шляхів і сірої речовини спинного мозку, мозкового стовбура і великих півкуль

головного мозку.

Схема провідних шляхів поверхневої і глибокої чутливості наведена в наступному слайді

 

Таким чином ураження на любому рівні сенсорного шляху так чи інакше приводить до зміни характеристик ВП головного мозку, аж до повної її відсутності.

Доступні для виділення і аналізу ВП поділяються в залежності від анатомічного признаку:

Відомо,  що при подразненні терміналей нервових волокон електричним током можна зареєструвати потенціал дії афферентної порції нерва, а при стимуляції ефферентних волокон –відповідь м’язу за характеристикою якого опосередковано дають характеристику про рухову порцію.

 

Швидкість проведення імпульсу по мієлінізованому нервовому волокну 5-120 м\с, по немієлінізованому -0,5-5 м\с, така різниця пояснюється тим що імпульс іде поступово за рахунок послідовності деполяризованих ділянок мембрани з утворенням ПД, а по мієлінізованих по перехватам Ранвьє.

При демієлінізуючих поліневропатіях – відбувається значне зниження швидкості розповсюдження збудження (СРВ), а при аксональному ураженні – зниження амплітуди викликаного м’язу за рахунок випадіння з сумарної відповіді потенціалу дії уражених рухових одиниць.

Буде помітно схожа характеристика по ВП головного  і спинного мозку, при різному ступеню і вираженості ураження сенсорного шляху.

Існує класифікація ВП по модальності або виду стимулу:
1.Зорові ВП (ЗОРОВІ ВИКЛИКАНІ ПОТЕНЦІАЛИ) – відповідь на спалах світла, реверсивний паттерн, -зображення предметів

 

Інші типи потенціалів

В клінічній практиці

В клінічній практиці частіше застосовуються методики вивчення ВП перших трьох модальностей, так як, наприклад, у випадку нюхових і смакових ВП можуть виникнути проблеми
з дозуванням подразника і синхронізацією часу подачі стимулу і регістрації відповіді.
ВП класифікуються за частотним діапазоном, в якому вони  виділяються, на:

  1. довголатентні (в діапазоні частот 0.5-100 Гц).
  2. Коротколатентні (від 2 Гц до 2 кГц).

За разміщенням джерела, що генерує ВП, відносно регіструючих електродів, регістрють:

  1. ВП ближнього поля.
  2. ВП віддаленого поля.

У випадку вирішення вузькоспеціалізованого завдання застосовуються методики, що пов’язані з деякими активними діями досліджуваного хворого при застосуванні стимулу, наприклад:

  1. ВП, повязанні з ініціацією рухів.
  2. ВП на пропущений или відмінний за характером стимул.
  3. ВП, повязані з підтриманням уваги (“хвиля очікування”) и таке інше.

ПРИНЦИПИ РЕГІСТРАЦІЇ
ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ

когерентне накладання ділянок ЕЕГ сприяє
Наростанню амплітуди ВП в N раз (де N – число опосердкувань), що  необхідно обовязково, оскільки середня амплітуда ВП біля 10-15 мкВ, а фонова ЕЕГ досягає амплітуди 100-150 мкВ і більше.

Для виділення невикривленого ВП необхідно прискіплива оцінка  до якості застосованих

датчиків і до методики їх установки на голові пацієнта, так как максимальний імпеданс не повинен перебільшувати 2 кОм (для СВП) або 5 кОм (для ЗВП и ССВП).

Тому шкіра хворого обробляється абразивною пастою для видалення ороговівшого шару епідермісу, а в якості токопровідного середовища використовуються електродні гелі або пасти, що забезпечують хороший контакт протягом тривалого часу

 

Відвідні електроди накладаються абсолютно симметрично відностно сагітальної лінії частіше всього в точках, передбачени міжнародною системою “10-20%” зображено на Рис. 2.1, або на область хребта в проекції шийного і поперекового потовщення (С2-С7; T10-L2), в проекції нервових сплетень (точка Ерба) або стовбурів периферичних нервів.

Методика аналізу викликаних потенціалів
(рисунок.3)
Аналіз ВП починається
з виділення основних позитивних і негативних піків

Потім визначається  латентність (час, що пройшов від моменту подачі стимулу до появи відповідного компоненту) і амплитуда (що вимірюється частіше “від піку до піку“), іноді оцінюють і міжпікові віддалі.

Для більшої обєктивності отриманих резуль-татів бажно провести дослідження мінімум удвічі (для оцінки повторюваності форми ВП), а також обстежити “здорову“ і “хвору“ сторони для виявлення асиметрії ВП.

Наступна за ними хвиля в інтервалі 10-20 мс відповідає збудженню таламічних релейних ядер і таламокортикальній радіації.

Компоненти, починаючи приблизно з 12 мс для слухових и с 20 мс для зорових і соматосенсорних ВП, після стимула належать, в основному, безпоседньо кірковому ВП, що виникає у відповідь на послідовні афферентні посилання з специфічних і неспецифічних таламичних ядер, ретикулярної формації, підкіркових ядер, верогідно, структур лімбічної системи.

Потенциали, зареєстровані з непошкоджних покривів голови, незалежно від модальності, мають схожі риси.

Самі ранні компоненти (до 10-15 мс після стимулу) обумовлені екстракортикальними і навіть екстрацеребральними впливами, включаючи ділянки периферійних нервових провідників, I-II сенсорний афферентний нейрон.

Зорові викликані потенцали на звернений шахматний паттерн

Комбінований паттерн

Параллельна регістрація ССВП нервових стовбурів,  що складають сплетення спинного Мозку а, і кортикальних ССПВ (ССВП ближнього поля) дозволяє  вирахувати час розповсюдження сенсорного імпульсу на різних етапах проведення,  визначаючи різниці латентних періодів основних піків, порівнюючи ці показазники з “хворою” і “здоровою” стороною (див. Малюнок)

 

Вираховують міжпікові інтервали N9-N13 (переважно корінцеві і “заднє-

стовбурові” проведення на шийному рівні); N13-N20 (медіальна петля и таламо-кортикальна радіація). Найбільш часто застосовується показник – центральний час проведення сенсор

ного імпульсу (ЦВП), визначається як межпіковий інтервал N9-N20 (Рис. Наступний слайд).

публікація в матеріалах національного конгресу «Людина та ліки- Україна» 2014.

«Клінічне значення нейрофізіологічних феноменів для характеристики різних форм поліневропатій» автор публікації к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. Безимени-1Безимени-2-1

нові публікації і виступи автора: к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. Київ — 2013.

Конференція «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи» — виступ -доповідь, яка викликала дебати: «Особливості діагностики захворювань периферичної нервової системи» —Безимени-1-1

Діагностичні особливості застосування методики викликаного шкірного вегетативного симпатичного потенціалу на фоні електронейроміографічних феноменів у хворих з поліневропатіями

IMG_20130717_14583812Діагностичні  особливості застосування методики викликаного шкірного вегетативного  симпатичного потенціалу на фоні електронейроміографічних феноменів у хворих з поліневропатіями

к. мед. н., Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Вегетативна нервова система (ВНС) грає важливу роль в функціонуванні організму людини. Вона регулює роботу внутрішніх органів, процеси анаболізму та катаболізму приймає участь в підтриманні гомеостазу адаптаційних реакціях, забезпеченні рухової і розумової діяльності впливає на імунітет та емоції. Протікання і прогноз багатьох захворювань залежить від стану вегетативної нервової системи. Дефіцит методів дослідження ВНС був знижений за рахунок появи викликаних шкірних вегетативних потенціалів і спектрального аналізу ритму серця. Завдяки сучасним комп’ютерних технологіям проблеми ранньої та диференційної діагностики різного виду захворювань периферійної системи набули іншого характеру. Важливе значення набуває визначення викликаних вегетативних потенціалів та електронейроміографії і встановлення діагностичної цінності цих методик для верифікації ступеня ураження. Відомо про значення окисного стресу в патогенезі поліневропатій. Активація перекисного окислення ліпідів і зниження антиоксидантної системи обумовлює різке порушення структури і функції мембран органел клітин. Отримані дані про те, що поліморфізм одного нуклеотиду в генах мітохондріальної і позаклітинної супероксидисмутази може призводити до збільшення розвитку діабетичної дистальної симетричної сенсо-моторної полінейропатії. Ця обставина пояснює ефективність більшості антиоксидантів. Вивчення патогенезу та розроблення ефективного методу діагностики ранніх проявів алкогольної поліневропатії, у числі інших форм поліневропатій є актуальним, оскільки, доклінічна діагностика корелює з ефективністю лікування даних форм захворювань. Мета дослідження. Метою дослідження стало вивчення діагностичної цінності методу  викликаного шкірного симпатичного потенціалу (ВШСП) та електронейоміографії (ЕНМГ), та вмісту ПОЛ у хворих з алкогольною та діабетичною дистальною поліневропатією на фоні відповідної схеми лікування. Матеріали та методи. Відповідно до мети і завдання роботи об’єктом дослідження обрано репрезентативну групу  з 44 пацієнтів(32 чоловік і   12 жінок) у віці від 28 років до 67 років (середній вік 41,8±2,1 роки). Для порівняння обстежено 20 осіб (середній вік 35,2±0,9 років). Для хворих з алкогольними дистальними поліневропатіями для лікування  застосовувалися препарати з вмістом вітамінів групи В з вмістом бенфотіаміну. Хворі з діабетичною мото-сенсорною дистальною формою поліневропатії отримували α-ліпоєву кислоту на фоні стандартної схеми лікування. Хворих обстежували завдяки стимуляційній ЕНМГ та ВШСП, та вивчався стан перекисного окислення ліпідів. Діагноз виставлявся на підставі даних неврологічного статусу та електрофізіологічних змін. Для підтвердження діагнозу дистальної сенсо-моторної поліневропатії, усіх хворих обстежено методом стимуляційної електронейроміографії, (Ніколаєв С.Г., 2003 р.). Стан перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) оцінювали за вмістом малонового діальдегіду. Ураження при вегетативних проявах поліневропатій оцінювався завдяки методики викликаного шкірного симпатичного потенціалу (ВШСП). Загальним терміном для визначення електричної активності, що проходить від потових залоз епідермісу та дерми служить визначення електродермальна активність (ЕДА), синонімом якої є шкірно-гальванічний рефлекс. Викликаний шкірний вегетативний (симпатичний) потенціал (ВШСП) це зміна електродермальної активності у відповідь на стимул. В якості стимулу використовують подразнення електричним струмом. Запропонована методика запису ВШСП, (М.М. Одинак 1995 р.). Викликаний шкірний симпатичний потенціал (ВШСП) являється надсегментарним соматовегетативним рефлексом. Вираховуються наступні показники ВШСП: латентний період, А1, А2, А3, амплітуди першої і третьої фази. S1 S2 S3 – тривалість висхідної частини фаз. Аналіз результатів дослідження. Для даного дослідження груп досліджуваних хворих стали інформативним показниками ВШСП — латентний період ВШСП (с), періоди фаз: А1, А2, А3, та особливо показовими — тривалості висхідної частини фаз: S1, S2, S3. Значимими є показники S2b10,3±1,03, S2a16,29±1,07.У хворих, що отримували вказані препарати додатково до стандартної схеми лікування відмічене деяке покращення та вирівнювання показників ВШСП, що вказує на ефективність та необхідність раннього призначення даних середників та служить раннім діагностичним критерієм. У хворих основної групи спостерігалося сповільнення швидкості проведення по моторним волокнам в дистальних відділах з двох сторін (n.tibialis). В результаті обстеження групи хворих з алкогольною поліневропатією була виявлена мото-сенсорна поліневропатія переважно по типу мієлінопатії у 36% випадків і у 56% випадків з числа обстеженої групи (N=42) по типу аксонопатії. Висновки: Рекомендовано обов’язкове проведення ЕНМГ дослідження з ранніми формами діабетичних та алкогольних полінейропатій, (для скринінгового уточнення форми та характеру захворювання). Використання методу ВШСП необхідне для скринінгової діагностики у хворих з вегетативними діабетичними та алкогольними дистальними поліневропатіями, що дозволяє в ранні терміни проводити ефективну лікувальну тактику. Активація перекисного окислення ліпідів та зниження антиоксидантної системи обумовлює різке порушення структури і функцій мембран органел клітини, виснаження ендогенних антиоксидантів.

  Львів, Україна